โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 02:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 08:50 โดย Thongchai Komolsai ]
โครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม - กันยายน 2560
รูปแบบการดำเนินการ : จัดฝึกอบรมปฏิบัติการตามอำเภอ 5 จุดอบรม


จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ในระบบ Online และ Offline
 2. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูล
 • เว็บไซต์หลักของโครงการ dlthailand.com
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม DL-2560
 2. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ http://goo.gl/iLzfSE
 3. ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th
 4. เข้าห้องเรียน e-Classroom ตามรุ่นดังนี้
  • จุดอบรมที่ 1 อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"  รหัสขั้นเรียน : um6ksus
  • จุดอบรมที่ 2 อำเภอปากชม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  รหัสขั้นเรียน : 
  • จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่  รหัสขั้นเรียน : 
  • จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลย  ณ โรงเรียนเมืองเลย  รหัสขั้นเรียน : 
  • จุดอบรมที่ 5 อำเภอนาด้วง  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  รหัสขั้นเรียน : 
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 พ.ค. 2560 21:40
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 พ.ค. 2560 21:41
Ċ
Thongchai Komolsai,
24 พ.ค. 2560 08:37
Ċ
Thongchai Komolsai,
24 พ.ค. 2560 08:38
Ċ
Thongchai Komolsai,
24 พ.ค. 2560 08:39
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 พ.ค. 2560 21:41
Comments