โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2561 23:59 ]

ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ 2560หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1
โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต
แผนงาน     ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีคุณลักษณะ    5 ประการ
    2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่นำคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริต
    3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  /อ่านเพิ่มเติม


เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็น ITA : https://goo.gl/forms/xFEnhAAnNgASzZ7P2
เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต สพฐ. : http://sites.google.com/a/uprightschool.net/web/home


ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
ITA โรงเรียนเครือข่าย 20%

คู่มือการใช้และเอกสารดาวน์โหลด
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:46
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:47
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:46
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:46
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:46
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:46
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:47
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:47
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:47
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:47
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 พ.ย. 2560 02:48
Comments