โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2560 23:05 ]

หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1
โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต
แผนงาน     ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีคุณลักษณะ    5 ประการ
    2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่นำคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริต
    3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  /อ่านเพิ่มเติม


เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต สพฐ. : http://sites.google.com/a/uprightschool.net/web/home


ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
ITA โรงเรียนเครือข่าย 20%

คู่มือการใช้และเอกสารดาวน์โหลด