รายงานการดำเนินกิจกรรมน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560

โพสต์24 ม.ค. 2560 04:29โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 19:55 โดย Thongchai Komolsai ]
    หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ได้ดำเนินกิจกรรมออกให้การบริการคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนและให้บริการ การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู  ช่วยดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน
วัตถุประสงค์
         1 เพื่อให้บริการและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
              ขนาดเล็ก ได้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
         2  เพื่อบริการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ
              เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น
ดำเนินงานตามโครงการ
  1  ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  โรงเรียนละ 2 วัน ตามปฏิทิน
  2  กิจกรรม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้    ประกอบด้วย
    2.1.  ฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                          2.5.  ฐาน  ความรู้เรื่อง อาเซียน 
    2.2.  ฐาน  Microsoft Office (word / Excel)                         2.6.  ฐาน  ฝึกพิมพ์ ฝึกอ่านกับ Karaoke
    2.3.  ฐาน  Power Point                                                  2.7.  ฐาน  การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet
    2.4.  ฐาน  Internet                                                        2.8.  ฐาน  Paint                          

      

       

Computer mobile unit โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่


นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ
นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC  ข่าว/ภาพ

Ċ
Thongchai Komolsai,
9 ส.ค. 2561 01:48
Ċ
Thongchai Komolsai,
9 ส.ค. 2561 01:49
Ċ
Thongchai Komolsai,
9 ส.ค. 2561 01:49
Ċ
Thongchai Komolsai,
9 ส.ค. 2561 01:48
Comments