โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

โพสต์5 ก.ย. 2560 06:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 06:44 ]
 กรอกรายงานเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

แผนงาน    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้น                                          ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

กิจกรรม    สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการ                                              จำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

โครงการ    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560

Comments