ข่าวจาก-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ ปี 2560

โพสต์15 ส.ค. 2560 17:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 21:28 ]

เอกสารการทำการ Admin  >>>Click<<<
หน่วยงาน          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โครงการ          พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ชุดโครงการ.............        ตัวชี้วัดที่............. 
แผนงาน               บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผลผลิต                ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ     
กิจกรรม               การส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน                             ผลการจัดการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ          นายมงคล  คณะศิริวงค์, นายธงชัย  โกมลไสย, นายมลฑล พร้อมสันเทียะ 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
วัตถุประสงค์
    1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้สื่อดิจิทัลการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐในการเรียนรู้ทางการศึกษา
    2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐสามารถใช้ห้องออกอากาศถ่ายทอดสด การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐเบื้องต้นได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1.ครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน      ด้วยการใช้สื่อดิจิทัลการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐในการเรียนรู้ทางการศึกษา
     2.บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐสามารถใช้ห้องออกอากาศถ่ายทอดสด การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐเบื้องต้นได้

คู่มือการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้

VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

โพสต์2 ส.ค. 2560 20:01โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 06:32 ]

INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กำหนดให้มีการจัดงาน ASEAN DAY LOEI ONE 2017  Loei Primary Educational Service Area Office 1 ขึ้นในวันที่  8  สิงหาคม  2560  ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
         วัตถุประสงค์ 
              1. 
สนองนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
              2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
              3. 
เปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ASEAN ศึกษา
              4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสร้างบ้านนักเรียนยากจนและการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 

งานอาเซียน สพป.เลย 8 สค.2560

ข่าวการจัดงานอาเซียน สพป.เลย 8 สค.2560

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

โพสต์4 ก.ค. 2560 07:19โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2560 07:53 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560   รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1  >>>Click<<<

ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1

โพสต์24 มิ.ย. 2560 02:04โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:00 ]


หนังสือหลักสูตรเวียตนาม>>>Click<<<

นัจรีย์ภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ ข่าว
กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ ข่าว
จักรกริช  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/วีดีโอ/ข่าว

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 22:28โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 22:33 ]

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 1 อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" วันที่ 25-27 พ.ค. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 20:01โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 22:33 ]

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 5-7 มิ.ย. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 20:00โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 22:33 ]

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โพสต์16 พ.ค. 2560 22:34โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 22:35 ]

วมสื่อ 60 พรรษาฯ
ภาคเรียนที่ 1
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 13 ไฟล์)
                                                คู่มือครู   (7 ไฟล์ ขาดเล่ม 3 ชั้น ป.1-3)
                                                สำหรับนักเรียน(6 ไฟล์)

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (36 ไฟล์)
                                ช่วงชั้นที่ 1   คู่มือครู ( 7  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 15 ไฟล์)
                                ช่วงชั้นที่ 2   คู่มือครู ( 5  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 9 ไฟล์)
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (12 ไฟล์)
                                                 คู่มือครู  (6  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 6 ไฟล์)

ที่มา : https://goo.gl/ocYCJA
นัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 1 ข่าว
จักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC  ข่าว/เผยแพร่

โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 02:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:37 ]

โครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม - กันยายน 2560
รูปแบบการดำเนินการ : จัดฝึกอบรมปฏิบัติการตามอำเภอ 5 จุดอบรม


จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ในระบบ Online และ Offline
 2. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูล
ขั้นตอนการรับรายงานตัวเข้าฝึกอบรม DL-2560 สพป.เลย 1
 1. ลงเวลาตามแฟ้มบัญชีลงเวลาที่จัดให้
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ – ขอรับอีเมล์ @loei1.go.th 
 3. สแกน QR-CODE เพื่อลงทะเบียน Online เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร
  • ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
  • ด้วยคอมพิวเตอร์ Notebook ที่นำมาจากหน้าเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 4. ประจำที่นั่ง เปิด Notebook 
  • เปิด Google Chrome 
  • เข้าเว็บไซต์ google.co.th
  • ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล์ที่ได้รับจาก ข้อ 2
เสร็จแล้วรอพิธีเปิดการฝึกอบรม .สวัสดี

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th
 2. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
 3. เข้าห้องเรียน e-Classroom ตามรุ่นดังนี้
รวมสื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิดีโอ YouTube


นักบินน้อย สพฐ.

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:37โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ 
http://youngpilot.innoobec.com/ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

1-10 of 19