ข่าวจาก-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

สรุปค่ายยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สพป.ลย.1

โพสต์18 มี.ค. 2561 00:59โดยนางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2561 01:01 ]

https://www.youtube.com/watch?v=JXmozh2X_W0

รายงาน e-MIS ผลการประเมินภาษาไทย ป.1-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 23:56 ]

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B0ELJeyLjxa0VkpmZWZmejBuNUE?usp=sharing

โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"

โพสต์5 ก.ย. 2560 07:35โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 23:42 ]

     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
 เว็บไซต์

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

โพสต์5 ก.ย. 2560 06:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 06:44 ]

 กรอกรายงานเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

แผนงาน    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้น                                          ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

กิจกรรม    สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการ                                              จำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

โครงการ    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560

เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 02:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 07:43 ]


เปิดบ้านคุณธรรม "ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
วันที่ 4 กันยายน 2560" ณ สพป.เลย 1 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โครงการ          โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) และ                                กิจกรรมคืนธรรมชาติสู่ ห้องเรียน  กิจกรมรมครอบครัว                                ที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) 
วัตถุประสงค์
    1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
    2.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
    3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และเข้าใจในการคิดค้น ผลิตนวัตกรรมคุณธรรมพร้อมทั้งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ
    4.เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ภาพกิจกรรมการเปิดบ้านคุณธรรม สพป.เลย 1


โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2560 00:18 ]


ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ 2560หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1
โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต
แผนงาน     ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีคุณลักษณะ    5 ประการ
    2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่นำคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริต
    3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  /อ่านเพิ่มเติม


เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็น ITA : https://goo.gl/forms/xFEnhAAnNgASzZ7P2
เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต สพฐ. : http://sites.google.com/a/uprightschool.net/web/home


ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
ITA โรงเรียนเครือข่าย 20%

คู่มือการใช้และเอกสารดาวน์โหลด

โรงเรียนประชารัฐ ปี 2560 และโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

โพสต์15 ส.ค. 2560 17:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 20:29 ]


การรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 2561

  • ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนิเทศฯ) http://203.159.154.241/magnet/
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จำเป็นของโรงเรียน ในแบบ ปร.4 - ปร.6 ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

๒. เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)


รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560 >>Click<<


เบอร์ติดต่อวิทยากร ICT สพป.เลย 1 >>>Click<<<

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โครงการ           พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ

วัตถุประสงค์
    1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้สื่อดิจิทัลการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐในการเรียนรู้ทางการศึกษา
    2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐสามารถใช้ห้องออกอากาศถ่ายทอดสด การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐเบื้องต้นได้

แบบสอบถาม http://goo.gl/jxAXvi
แบบประเมินความพึงพอใจ http://goo.gl/EMZ1HX

เอกสารการทำการ Admin  >>>Click<<<
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ Admin >>>Click<<<

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ >>>Click<<<ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :>>>เครือข่ายเว็บไซต์และรระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ >>>Click<<<>>>คู่มือการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้


>>>วีดีโอการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 


Group Line ประชารัฐ เลย 1 : QR Code และ  ลิ้งกลุ่มไลน์  http://line.me/R/ti/g/0-RnSSnj-MINSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

โพสต์2 ส.ค. 2560 20:01โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 06:32 ]

INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กำหนดให้มีการจัดงาน ASEAN DAY LOEI ONE 2017  Loei Primary Educational Service Area Office 1 ขึ้นในวันที่  8  สิงหาคม  2560  ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
         วัตถุประสงค์ 
              1. 
สนองนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
              2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
              3. 
เปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ASEAN ศึกษา
              4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสร้างบ้านนักเรียนยากจนและการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 

งานอาเซียน สพป.เลย 8 สค.2560

ข่าวการจัดงานอาเซียน สพป.เลย 8 สค.2560

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

โพสต์4 ก.ค. 2560 07:19โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2560 07:53 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560   รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1  >>>Click<<<

ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1

โพสต์24 มิ.ย. 2560 02:04โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:00 ]


หนังสือหลักสูตรเวียตนาม>>>Click<<<

นัจรีย์ภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ ข่าว
กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ ข่าว
จักรกริช  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/วีดีโอ/ข่าว

1-10 of 25