ข่าวจาก-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ประชุมแนวทางการดำเนินการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลย.1

โพสต์7 ก.พ. 2564 22:54โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2564 23:00 ]


กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน และปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:42โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:53 ]

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน ในเวลา  08.30 น. สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ยืนสงบนิ่ง กล่าวค่านิยม 13 ประการ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  และผู้บริหารชี้แจงแนวปฏิบัติงาน ที่ควรทราบในแต่ละวัน หรือระเบียบใหม่ ๆ ที่บุคลากรควรทราบและถือปฏิบัติ หรือนัดหมายกิจกรรม ที่จะต้องดำเนินร่วมกันในแต่ละวัน และทุกวันพฤหัสบดีได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เวลา 08.00 น. บุคลากรในสังกัดทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวหรือเสื้อสีขาว ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่นเมตตา เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:13โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 00:18 ]


การตรวจราชการ เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์12 ก.ค. 2563 20:59โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

 ประชุมผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference Google Meet

โพสต์31 พ.ค. 2563 20:42โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 20:52 ]

การอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์(OBEC Content Center)

โพสต์3 มี.ค. 2563 20:30โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2563 23:12 ]

https://contentcenter.obec.go.th/
https://contentcenter.obec.go.th/
เว็บไซต์ OBEC Content Center :: https://contentcenter.obec.go.th/
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด Facebook ::
  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 1 (ช่วงเช้า)
  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 1 (ช่วงบ่าย)

  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 2 (ช่วงเช้า)  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 2 (ช่วงบ่าย)


ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อการเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ชั้น ป.1 และ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 ก.พ. 2563 05:34โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 23:05 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


ลิ้งการเข้าร่วมประชุมทางไกล video conference             http://203.159.250.162/scopia/entry/index.jsp
        Yourname : (ใส่ชื่อกลุ่มคุณภาพการศึกษา หรือชื่อโรงเรียน เป็นภาษาไทย)
        Meeting ID : 14111

รับชมย้อยหลัง การประชุมทางไกลฯ เรื่อง RT NT ประจำปี 2563 สพป.ลย 1

การฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ใหม่

โพสต์23 ม.ค. 2563 20:43โดยThongchai Komolsai

ครงการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาหน่วยพัฒนาที่ 5
รุ่นที่ 18/2562  ศูนย์ฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์30 ต.ค. 2562 21:55โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 08:46 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

1-10 of 43