ข่าวจาก-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2562 07:12โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 07:36 ]


รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61

โพสต์26 พ.ค. 2561 01:22โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2562 08:55 โดย Thongchai Komolsai ]

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61
แสดงค่าสถิติรายวิชา    โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ดูได้ที่เมนู o-net มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 20:53โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2561 21:46 โดย Thongchai Komolsai ]หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 2560)

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ๒๕๖๐) (PDF)

          ทำความเข้าใจ หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 60) (PDF)

          ใบงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราฃ ๒๕๕๑ (ฉบับปรบปรุงเพิ่มเติม ๒๕๖๐) (word)

          
           
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 เมษายน 2561
 

บรรยายพิเศษ
    - เตรียมเส้นทางอาชีพ ม.ต้น โดย รองเลขาธิการ กพฐ. (นางสุกัญญา งามบรรจง)
    - Where do we go from here? โดย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. (ดร. เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า)

เอกสารประกอบการบรรยาย (สพฐ.)
    - หลักสูตรสถานศึกษา โดย ดร.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
    - แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย อ. พรพรรณ โชติพฤกษวัน

เอกสารประกอบการบรรยาย (สสวท.)
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
    
- ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น (สพป.)
    - มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย (สพม.)

 เอกสารประกอบการประชุม

    - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
    - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    - สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    - สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
    - การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  ท่านที่สนใจสามารถดาาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่
  1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เฉพาะสาระที่ 4 เทคโนโลยี)

สรุปค่ายยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สพป.ลย.1

โพสต์18 มี.ค. 2561 00:59โดยนางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2561 01:01 ]

https://www.youtube.com/watch?v=JXmozh2X_W0

รายงาน e-MIS ผลการประเมินภาษาไทย ป.1-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 23:56 ]

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B0ELJeyLjxa0VkpmZWZmejBuNUE?usp=sharing

โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"

โพสต์5 ก.ย. 2560 07:35โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 23:42 ]

     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
 เว็บไซต์

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

โพสต์5 ก.ย. 2560 06:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 06:44 ]

 กรอกรายงานเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

แผนงาน    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้น                                          ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

กิจกรรม    สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการ                                              จำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

โครงการ    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560

โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2561 23:59 ]


ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ 2560หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1
โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต
แผนงาน     ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีคุณลักษณะ    5 ประการ
    2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่นำคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริต
    3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  /อ่านเพิ่มเติม


เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็น ITA : https://goo.gl/forms/xFEnhAAnNgASzZ7P2
เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต สพฐ. : http://sites.google.com/a/uprightschool.net/web/home


ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
ITA โรงเรียนเครือข่าย 20%

คู่มือการใช้และเอกสารดาวน์โหลด

โรงเรียนประชารัฐ ปี 2560 และโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

โพสต์15 ส.ค. 2560 17:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 20:29 ]


การรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 2561

  • ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนิเทศฯ) http://203.159.154.241/magnet/
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จำเป็นของโรงเรียน ในแบบ ปร.4 - ปร.6 ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

๒. เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)


รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560 >>Click<<


เบอร์ติดต่อวิทยากร ICT สพป.เลย 1 >>>Click<<<

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โครงการ           พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ

วัตถุประสงค์
    1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้สื่อดิจิทัลการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐในการเรียนรู้ทางการศึกษา
    2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐสามารถใช้ห้องออกอากาศถ่ายทอดสด การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐเบื้องต้นได้

แบบสอบถาม http://goo.gl/jxAXvi
แบบประเมินความพึงพอใจ http://goo.gl/EMZ1HX

เอกสารการทำการ Admin  >>>Click<<<
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ Admin >>>Click<<<

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ >>>Click<<<ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :>>>เครือข่ายเว็บไซต์และรระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ >>>Click<<<>>>คู่มือการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้


>>>วีดีโอการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 


Group Line ประชารัฐ เลย 1 : QR Code และ  ลิ้งกลุ่มไลน์  http://line.me/R/ti/g/0-RnSSnj-M1-10 of 28