ห้องนิเทศออนไลน์

http://gg.gg/ammarajam
    ดร.อมรา  จำรูญศิริ  
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
      081-380-4612  
   
http://gg.gg/chanpen123

นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
081-261-5097
นางวารุณี  ทีนา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
095-196-9587

     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/komolsai/   
   ศน.ธงชัย  โกมลไสย
   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
081-262-0147
Admin
   
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/pimmy/
นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
086-465-5194

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
061-961-4954


         นางสมัย  ปริบาล           ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
               081-871-8841             
               

            https://sites.google.com/a/loei1.go.th/twee2522/

นาย ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

084-330-5944


              
นายนราพงศ์ อาษารินทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0801528287


นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
0982219379

http://gg.gg/paphaphon2
  นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
080-810-8431

ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ช่วยราชการ สพฐ.
098-910-8501
นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
081-749-9449
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anchalee/
นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
095-168-5882http://gg.gg/PORNNIPA-1
นางพรนิภา  จำปานิล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
093-661-9467


นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0981139798
Comments