To-DOs : กำกับ ติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑


1. เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปีกศ2561

2. ปฏิทินนิเทศ  13 กลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

3. ประกาศนิเทศ ติดตาม 30 10 2561


  รายงานการนิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2561                 
Ċ
Thongchai Komolsai,
31 ต.ค. 2561 21:33
Comments