นโยบาย : Policy

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)


  นิเทศเป็นระบบ มีคุณภาพ ” 

 เปี่ยมด้วยความรู้  ควบคู่บริการ 

ประสานด้วยหัวใจ  ให้มีคุณภาพ 


พันธกิจ (Mission)

      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลย เขต ๑ กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้

๑. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ

๒. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

๓. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา

๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๕. รายงานผลการนิเทศการศึกษา

ปฏิญญา (Declaration)

ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ”Comments