นโยบาย : Policy


วิสัยทัศน์ (Vision)


“  นิเทศเป็นระบบ มีคุณภาพ ” 

 เปี่ยมด้วยความรู้  ควบคู่บริการ 

ประสานด้วยหัวใจ  ให้มีคุณภาพ 

พันธกิจ (Mission)

       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลย เขต ๑  กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้

๑. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ

๒. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

๓. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา

๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๕. รายงานผลการนิเทศการศึกษา


ปฏิญญา (Declaration)

“ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ”

Comments