บุคลากร : Personel


บุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 4
อีเมล์ : supervisor@loei1.go.th 

 
     ดร.อมรา  จำรูญศิริ  
       ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ฯ     

นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ศึกษานิเทศก์

นางวารุณี  ทีนา
ศึกษานิเทศก์
     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/komolsai/   
   ศน.ธงชัย  โกมลไสย
   ศึกษานิเทศก์ Admin
   

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์

         นางสมัย  บริบาล          
               ศึกษานิเทศก์                
               

นาย ศักดิ์ชาย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์

  

นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี

ศึกษานิเทศก์

     
นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
          ศึกษานิเทศก์
              
  นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
     เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์
นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล ศึกษานิเทศก์

นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์

นางพรนิภา  จำปานิล ศึกษานิเทศก์

Comments