บุคลากร : Personel


บุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 4
อีเมล์ : supervisor@loei1.go.th 

  
http://gg.gg/ammarajam
    ดร.อมรา  จำรูญศิริ  
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
      081-380-4612  
   
http://gg.gg/chanpen123

นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
081-261-5097
นางวารุณี  ทีนา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
095-196-9587

     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/komolsai/   
   ศน.ธงชัย  โกมลไสย
   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
081-262-0147
Admin
   
นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
061-961-4954


         นางสมัย  ปริบาล           ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
               081-871-8841             
               

            https://sites.google.com/a/loei1.go.th/twee2522/

นาย ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

084-330-5944


  
นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

063-727-3579


     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/pimmy/home         นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
086-465-5194

              
http://gg.gg/paphaphon2
  นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
080-810-8431


ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ช่วยราชการ สพฐ.
098-910-8501
นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
081-262-0147
http://gg.gg/AKpiany
นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
095-168-5882


http://gg.gg/PORNNIPA-1
นางพรนิภา  จำปานิล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
093-661-9467

Comments