บุคลากร : Personel


บุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 4
อีเมล์ : supervisor@loei1.go.th 

 
http://gg.gg/ammarajam
     ดร.อมรา  จำรูญศิริ  
       ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ     
http://gg.gg/chanpen123

นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ศึกษานิเทศก์

นางวารุณี  ทีนา
ศึกษานิเทศก์
     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/komolsai/   
   ศน.ธงชัย  โกมลไสย
   ศึกษานิเทศก์ Admin
   

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์

         นางสมัย  ปริบาล          
               ศึกษานิเทศก์                
               
            https://sites.google.com/a/loei1.go.th/twee2522/

นาย ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ศึกษานิเทศก์

  

นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี

ศึกษานิเทศก์

     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/pimmy/home
นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
          ศึกษานิเทศก์
              http://gg.gg/paphaphon2
  นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
     เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์
นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล ศึกษานิเทศก์
http://gg.gg/AKpiany

นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์

http://gg.gg/PORNNIPA-1 นางพรนิภา  จำปานิล ศึกษานิเทศก์

Comments