บุคลากร : Personel


บุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 4
อีเมล์ : supervisor@loei1.go.th 

  
http://gg.gg/chanpen123  
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
   ผ
อ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
       
081-261-5097
   

นางวารุณี  ทีนา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
095-196-9587

     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/komolsai/   
   ศน.ธงชัย  โกมลไสย
   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
081-262-0147
Admin
   
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/pimmy/
นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
086-465-5194

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
061-961-4954


         นางสมัย  ปริบาล           ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
               081-871-8841             
               

            https://sites.google.com/a/loei1.go.th/twee2522/

นาย ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

084-330-5944


              
นายนราพงศ์ อาษารินทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0801528287


นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
0982219379 


ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ช่วยราชการ สพฐ.
098-910-8501
นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
081-0817499449
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anchalee/
นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
095-168-5882http://gg.gg/PORNNIPA-1
นางพรนิภา  จำปานิล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
093-661-9467

นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0981139798
Comments