วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มนิเทศฯ)


วาระการประชุมเดือน มีนาคม 2562

โพสต์7 มี.ค. 2562 19:53โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 00:25 ]

1.  การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการของสถานศึกษา

       2.  การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561

       3.  การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

       4.  การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วาระการประชุมเดือนมกราคม 2562

โพสต์17 ม.ค. 2562 01:05โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 01:31 ]

ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ
1. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:15โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 00:41 ]

ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ

            1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน                       coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่                        ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐     
      2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ             ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง 
            วันที่ ๖ – ๘    เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลิงค์การสรุปผลแข่งขัน)  
https://esan68.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=area_member_all_result
 

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)

วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:26โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 20:27 ]

ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ

1. แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงรายงานการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทุกคน
   2. การจัดสอบการอ่านออก - เขียนได้ ป.1 - ป.3
   3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
   4. แจ้งสรุปเหรียญการแข่งขันและกิจกรรมที่จะไปแข่งในระดับภาค

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)

วาระประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 01:11 ]

ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ

1. การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 61  “เด็กเลย 1 ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ก๋อ”

2. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

3. การนิเทศ ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)

1-5 of 5